Regulamin

REGULAMIN

korzystania z krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek” przy Szkole Podstawowej w Chocianowie

Postanowienia ogólne

§1.

1. Regulamin określa zasady korzystania z krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek” przy Szkole Podstawowej w Chocianowie, zwanej w dalszej części niniejszego regulaminu „pływalnią”, w skład której wchodzą:

a) niecka basenowa o wymiarach: 8,5 m x 16,67 m,

b) strefa jacuzzi,

c) strefa saun suchych.

2. Pływalnia „Dolnośląski Delfinek” jest własnością Gminy Chocianów i zarządzana jest przez Szkołę Podstawową w Chocianowie z siedzibą przy ul. Wesołej 16, 59 – 140 Chocianów.

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

a) zarządzającymnależy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Chocianowie,

b) użytkowniku komercyjnym – należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą z pływalni oraz strefy jacuzzi i strefy saun, z wyłączeniem uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chocianów korzystających z pływalni w czasie zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę,

c) instrukcjach – należy przez to rozumieć instrukcje korzystania z niecki basenowej oraz strefy saun oraz strefy jacuzzi, podawanych do publicznej wiadomości przed wejściem do poszczególnych stref,

d) personelu – należy przez to rozumieć pracowników obsługi pływalni,

e) ratowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na stanowisku ratownika, ubraną w czerwony strój z napisem RATOWNIK,

f) maksymalnej liczbie osób mogących przebywać jednocześnie na pływalni – należy przez to rozumieć 33 osoby.

§2.

1. Pływalnia czynna jest codziennie, z wyłączeniem dni: świąt, przerw technologicznych oraz prac konserwacyjnych, zgodnie z opracowywanym przez zarządzającego harmonogramem podawanym do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Chocianowie oraz Gminy Chocianów.

2. Wstęp na pływalnię może zostać czasowo wstrzymany ze względu na przekroczenie maksymalnej liczby osób przebywających na jej terenie.

3. Użytkownicy komercyjni będą wpuszczani na teren pływalni nie później niż na 75 minut przed jej zamknięciem.

4. W dni nauki szkolnej w godzinach zajęć lekcyjnych z pływalni korzystają wyłącznie uczniowie szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Chocianów. W pozostałych godzinach funkcjonowania z pływalni mogą korzystać klienci komercyjni.

5. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z pływalni tylko pod opieką osoby dorosłej-opiekuna.

6. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.

6. Zabrania się pozostawiania na hali basenowej dzieci nie umiejących pływać bez nadzoru opiekuna.

§3.

1.Na pływalni zatrudnieni są ratownicy nadzorujący bezpieczeństwo użytkowników w obrębie niecki basenowej według norm określonych w odrębnych przepisach.

2. Pływalnia nie posiada wyodrębnionego brodzika dla dzieci.

3. Pływalnia nie posiada niecki basenowej do nauki pływania dla niemowląt i dzieci do lat 3, w celach rekreacyjnych dzieci do lat 3 mogą korzystać z pływalni tylko w specjalnych pielucho-majtkach .

3.Osoby nieumiejące pływać mogą się poruszać w oznaczonej strefie od 90cm do 120cm głębokości, osoby o wzroście poniżej 110cm obowiązuje nakaz noszenia kamizelki lub innego sprzętu asekuracyjnego.

§ 4.

1. Na terenie pływalni obowiązuje bezwzględny zakaz:

1) palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,

2) wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych,

3) wprowadzania zwierząt,

4) wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających i substancji psychotropowych,

5) wnoszenia rolek, rowerów, hulajnóg, desek skateboard, wózków dziecięcych oraz innych przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,

6) wnoszenia sprzętu muzycznego (magnetofonów, odtwarzaczy CD, DVD, MP3 itp.),

7) przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody ratownika lub personelu pływalni.

8) robienia zdjęć i rejestrowania obrazu i dźwięku.

§5.

1.Z pływalni nie wolno korzystać osobom, których stan zdrowia może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych osób przebywających na jej terenie, w szczególności:

a) z chorobami górnych dróg oddechowych,

b) z chorobami skóry i niezagojonymi ranami,

c) z chorobami układu wydalania,

d) z niewydolnością układu krążenia,

e) cierpiącymi na zaburzenia równowagi,

f) chorującym na choroby zakaźne,

g) uczulonym na środki dezynfekujące, w tym chlor.

Zasady korzystania z pływalni

§ 6.

1.Użytkownicy zobowiązani są do pozostawienia odzieży wierzchniej i obuwia zewnętrznego w przeznaczonych do tego celu szafkach depozytowych znajdujących się w holu.

2. Użytkownicy są zobowiązani do zmiany obuwia przed podejściem do kas.

3. Użytkownicy wchodzący na pływalnię muszą posiadać zmienne obuwie, np. klapki, japonki oraz czysty strój kąpielowy, tj:

a) kobiety – strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy, przylegający do ciała,

b) mężczyźni – kąpielówki lub szorty o długości maksymalnej do połowy uda.

4. Podczas prowadzenia zajęć grup szkolnych i zorganizowanych uczestnicy zobowiązani są do posiadania czepka.

5. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na pływalni w okularach korekcyjnych zaleca się, by były one umocowane w sposób uniemożliwiający ich zgubienie.

§7.

1.Osoby niepełnosprawne korzystają z szatni i wejścia na halę basenową specjalnie do tego przystosowaną szatnię dla niepełnosprawnych.

§8.

1. Wejście na pływalnię możliwe jest po otrzymaniu czytnika kodującego (transpondera) w kasie przy wejściu.

2. Czytnik kodujący jest jednocześnie biletem wstępu oraz kluczem do osobistej szafki ubraniowej.

3. Odebranie transpondera oznacza, że użytkownik zapoznał się z treścią regulaminu.

4. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia transpondera użytkownik obowiązany jest uregulować należność w wysokości 100 zł.

§9.

1.W szatni należy pozostawić odzież oraz wszelkie inne rzeczy osobiste, w tym biżuterię i zegarki.

2. Przed wejściem na halę basenową należy bezwzględnie wziąć prysznic. Użytkownicy zobowiązani są dokładnie umyć ciało używając środków czystości do mycia ciała i włosów.

3. Ręczniki oraz obuwie zmienne należy pozostawić w strefie prysznicowej, tj. przed brodzikiem do dezynfekcji stóp. Dopuszcza się zabranie ręcznika w przypadku korzystania ze strefy saun.

4. Użytkownicy zobowiązani są bezpośrednio przed wejściem na halę basenową do przejścia przez brodzik zawierający środek dezynfekujący stopy.

5. Potrzeby fizjologiczne należy załatwiać w WC.

§ 10.

1. W czasie pobytu na pływalni kategorycznie zabrania się:

a) biegania i spychania innych użytkowników do wody,

b) skoków do wody .

c) spożywania żywności, napojów oraz żucia gumy,

d) zanieczyszczania wody basenowej,

e) zaśmiecania i zanieczyszczania obiektu,

f) pozostawiania bez opieki dzieci do lat 13,

g) używania środków kosmetycznych w niecce basenowej oraz w jacuzzi i saunach

h) używania własnego sprzętu pływającego, w tym: pontonów, materaców, dużych rozmiarów kół dmuchanych,

i ) wchodzenia i wychodzenia z niecki basenowej poza miejscami do tego wyznaczonymi,

j) wchodzenia na urządzenia przeznaczone do innych celów,

k) pozostawiania obuwia zmiennego w strefach komunikacji i przelewów basenowych,

2. Skoki do wody możliwe są jedynie podczas zorganizowanych zajęć oraz w miejscach do tego wyznaczonych, a za ich bezpieczeństwo odpowiada prowadzący zajęcia.

§ 11.

1. Użytkownicy basenu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do uwag i poleceń personelu oraz ratownika pełniącego dyżur na pływalni.

2. W sytuacji niebezpieczeństwa ratownik ma prawo nakazać kąpiącym się natychmiastowe opuszczenie niecki basenowej.

3. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody są trzy krótkie gwizdki. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę basenową i oczekiwać na dalsze polecenie ratownika lub personelu.

4. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz o nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratownika lub personel.

§ 12.

1.W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów.

Zasady organizacji zajęć dla grup zorganizowanych

§ 13.

1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, zwanej w dalszej części regulaminu „Instruktorem”.

2. Instruktor ma obowiązek posiadania wiedzy na temat stanu zdrowotnego uczestników zajęć oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą odpowiednio dobierać program zajęć.

3. Instruktor ma obowiązek zapoznania się z regulaminem pływalni i przestrzegania jego zapisów.

4. Instruktor sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo.

5. Na jednego instruktora prowadzącego zajęcia nie może przypadać więcej niż 15 uczestników.

6. W czasie pobytu grupy na pływalni instruktor zobowiązany jest do egzekwowania od uczestników grupy zachowań zgodnych z obowiązującymi na jej terenie regulaminami i instrukcjami.

7. Instruktor na pływalnię wchodzi bezpłatnie.

8. Instruktor zobowiązany jest przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy na terenie pływalni przebywać razem z grupą.

9. Instruktor w czasie prowadzenia zajęć w wodzie powinien znajdować się na tyle blisko lustra wody, by widzieć wszystkich ich uczestników.

10. Do obowiązków instruktora należy w szczególności:

a) uzgodnienie z ratownikiem sposobu komunikacji akustycznej oraz ilości i rodzaju użytkowanego sprzętu

b) zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy oraz faktu zakończenia zajęć,

c) sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu,

d) zapoznania uczestników z obowiązującymi regulaminami i instrukcjami,

e) kontrola zachowania uczestników zajęć i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,

f) przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od uczestników zajęć złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego i pływackiego,

g) podporządkowanie się poleceniom ratownika oraz personelu.

Odpłatność

§ 14.

1. Wysokość opłat pobieranych za wstęp na pływalnię określa Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów. Aktualny cennik dostępny jest w pływalni oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Chocianowie oraz Gminy Chocianów.

2. Opłata za wstęp pobierana jest z góry, za jedną godzinę, według cennika i nie podlega zwrotowi.

3. Płatny czas pobytu na pływalni liczy się od momentu wczytania transpondera do bazy rozliczeniowej w kasie do momentu odczytania transpondera. Czas ten obejmuje także czynności rozbierania, ubierana i suszenia się.

4.Faktury za usługi świadczone przez pływalnię można otrzymać na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych, do 14 dni od daty sprzedaży w kasie pływalni.

Zasady korzystania z sauny

§ 15.

1. Sauna sucha oraz sauna na podczerwień, zwana dalej sauną, jest integralną częścią pływalni.

2. Z sauny mogą samodzielnie korzystać wyłącznie osoby dorosłe. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych.

3. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszelkie przedmioty metalowe.

4. Korzystający z sauny zobowiązani są do posiadania stroju kąpielowego oraz ręcznika.

5. Na terenie sauny zabrania się:

a) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektryczno – grzewczych,

b) wnoszenia artykułów spożywczych,

c) niszczenia i uszkadzania wyposażenia,

d) nieobyczajnego zachowywania się bądź zachowywania się w sposób uznany społecznie za nieprzyzwoity lub obraźliwy.

6. W kabinie sauny bezwzględnie należy używać ręcznika, który powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.

7. W saunie suchej może jednocześnie przebywać 7 osób.

8. W saunie na podczerwień może jednocześnie przebywać 5 osób.

9. W czasie przebywania w saunie nie wolno się używać kosmetyków.

10. Po wyjściu z sauny, konieczne jest umycie ciała pod prysznicem.

11. Po zakończeniu seansu w saunie zaleca się wypoczynek oraz uzupełnienie poziomu płynów w organizmie.

12. W przypadku pogorszenia się samopoczucia lub wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych podczas pobytu w saunie należy powyższe niezwłocznie zgłosić ratownikowi.

Zasady korzystania z wanny z hydromasażem

§ 16.

1. Wanna z hydromasażem jest integralną częścią pływalni i przy korzystaniu z niej obowiązują przepisy Regulaminu Ogólnego Pływalni oraz dodatkowo niniejszej Instrukcji.

2. Każda osoba korzystająca z wanny z hydromasażem ma obowiązek zapoznania się z Instrukcją oraz tablicami informacyjnymi.

3.Korzystanie z wanny z hydromasażem odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

4.Wanna z hydromasażem dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni z wyjątkiem uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna.

5. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi powinny korzystać z wanny z hydromasażem ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.

6. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z wanny z hydromasażem wyłącznie pod stałą opieką opiekunów prawnych.

7. Podczas wchodzenia do wanny z hydromasażem należy zachować szczególną ostrożność.

8. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z wanny z hydromasażem.

9. W wannie z hydromasażem może jednorazowo przebywać maksymalnie 5osób.

10. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z wanny z hydromasażem i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

a) użytkowania wanny z hydromasażem, gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca,

b) użytkowania wanny z hydromasażem w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,

c) wchodzenia i wychodzenia z wanny z hydromasażem w inny sposób niż poprzez schodki,

d) wpychania osób do wnętrza wanny z hydromasażem,

e) wnoszenia do wanny z hydromasażem jakichkolwiek przedmiotów,

f) przebywania w wannie z hydromasażem w pozycji stojącej,

g) zanurzania głowy i twarzy,

h) wylewania wody z wanny z hydromasażem,

i) siadania na obrzeżu niecki wanny z hydromasażem.

11. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające z wanny z hydromasażem są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

12. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Instrukcji korzystania z wanny z hydromasażem wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

13.Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszej Instrukcji będą usuwane z wanny z hydromasażem, a także z terenu pływalni.

Postanowienia końcowe

§ 17.

1. Użytkownicy korzystający z pływalni zobowiązani są do zapoznania się z przepisami niniejszego regulaminu i podporządkowania się jego zapisom.

2. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być przekazywane Sądom, Prokuraturze, Policji, Straży Miejskiej, w celu wszczęcia postępowań oraz ustalenia osób ponoszących odpowiedzialność za zniszczenie mienia lub zakłócających korzystanie z pływalni przez innych użytkowników.
3. Monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności.

4. Osoby przebywające na terenie pływalni i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nieprzestrzegające przepisów niniejszego regulaminu i niestosujące się do zaleceń ratownika oraz personelu będą wzywane do dobrowolnego opuszczenia obiektu, bez prawa dochodzenia zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

5. W przypadku osób, które mimo wezwania ratownika lub personelu do opuszczeniu pływalni nie zastosują się do polecenia wzywana będzie Policja.

§ 18.

1. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody a za zniszczenie elementów wyposażenia, uszkodzenia lub zgubienia przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.

2. Rodzice oraz opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci
i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.

§ 19.

1. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na pływalni oraz za zgubione przedmioty wartościowe.

2. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i poleceń personelu.

3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie pływalni i jej urządzeń, a zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za negatywne tego skutki.

§ 20.

1. Rzeczy cudze, znalezione na terenie pływalni należy przekazać personelowi.

2. Rzeczy zgubione i przekazane personelowi będą zwracane osobom, które wykażą swoje prawo do tych przedmiotów.

3. Wydawanie przedmiotów zagubionych odbywać się będzie przy stanowisku kasowym w terminie
4 tygodni od dnia ich przekazania.

§ 21.

Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz pływalni, w tym udzielanie prywatnych lekcji nauki pływania za wynagrodzeniem oraz akwizycji możliwa jest tylko za wiedzą i zgodą Zarządzającego.

§ 22.

Wszelkie uwagi i wnioski można składać w Rejestrze skarg i wniosków, znajdującym się w kasie lub osobiście u kierownika basenu, w dniach jego pracy.

§ 23.

Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                                       w Chocianowie